Co nezapomenout v kupní smlouvě?

Před podpisem kupní smlouvy si určitě zkontrolujte, že obsahuje všechny důležité náležitosti. Náležitostí kupní smlouvy je mnoho. Vybereme tedy alespoň ty nejdůležitější. 

Kdo prodává a kdo kupuje

Každá kupní smlouva musí obsahovat identifikaci kupujícího a prodávajícího. Specifikováno musí být celé jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště podle občanského průkazu. V případě, že kupní smlouvu uzavírá nezletilá osoba, musí být zastoupena zákonným zástupcem (nutno schválit soudem). Pokud majetek spadá do společného jmění manželů, je nutné, aby byli v kupní smlouvě uvedeni oba. Pokud nemovitost prodává firma, nesmí chybět její název, identifikační číslo a sídlo společnosti.

Předmět kupní smlouvy

Specifikace prodávané nemovitosti, která je předmětem kupní smlouvy, by měla být velmi podrobná. V případě nemovitosti nesmí chybět číslo popisné vč. čísla parcely na které nemovitost stojí, ale také parcelní čísla všech dalších pozemků, které jsou předmětem prodeje. Uvedeny musí být také obec, příslušné katastrální území, nabývací tituly a číslo listu vlastnictví. Nesmí chybět ani vybavení samotné nemovitosti. Popsán by měl být také stav majetku, stejně jako všechny další právní náležitosti (věcné břemena, omezení užívání atd.).

Sankce za nedodržení podmínek

Jako právní ochrana obou smluvních stran je dobré v kupní smlouvě uvést i případné sankce za nedodržení smluvních podmínek. Jedná se zejména o prodlení zaplacení, nepravdivá prohlášení, nedodržení termínu předání nemovitosti, neúplné zaplacení kupní ceny, nebo samotné odstoupení od smlouvy.

Projev vůle

V kupní smlouvě musí být výslovně uvedeno, že jeden „prodává“ a druhý „kupuje.“

Prohlášení, závěrečná ustanovení a podpisy

Pokud se na nemovitost vztahuje nějaká vada, má prodávající povinnost ji oznámit kupujícímu. V samotném závěru smlouvy bude uveden počet výtisků dokumentu, ujednání o účinnosti smlouvy a prohlášení o vědomém a svobodném souhlasu s obsahem smlouvy. Chybět nesmí samozřejmě podpisy všech zúčastněných stran. Pro potřeby katastrálního úřadu (případně pro vyřízení bankovního úvěru) musí být podpisy ověřeny.

Napsat komentář